Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Puigverd Assessors analitza i explica què és i què passa quan es produeix una successió d'empreses

Què és i què passa quan hi ha una successió d'empreses?

05/09/2023

La successió d'empreses és una situació molt comuna que es produeix al món empresarial, ja sigui mitjançant una fusió, adquisició o traspàs d'una companyia.

Quan això passa, és essencial comprendre el concepte de successió d'empreses i les implicacions que comporta. L'equip de Puigverd Assessors analitza i explica en què consisteix una successió d'empreses, les característiques principals i com la legislació, en particular l' Estatut dels Treballadors , juga un paper fonamental en la protecció dels drets dels treballadors involucrats.

Definició de successió d'empreses

La successió d'empreses es refereix a un procés en què la titularitat d'una entitat econòmica és transferida d'un propietari o d'un grup de propietaris a un altre.

Aquesta transferència pot ser resultat duna varietat de circumstàncies, incloent fusions, adquisicions, vendes o traspassos. Això no obstant, l'essencial perquè es consideri una successió d'empreses és que l'entitat econòmica en qüestió mantingui la seva identitat, és a dir, el caràcter distintiu i la capacitat per operar com una unitat organitzativa coherent.

En altres paraules, la successió d'empreses no només implica el traspàs d'actius i passius, sinó també de l'estructura organitzativa, els recursos humans, els procediments operatius i, en molts casos, la cultura corporativa. Això garanteix que l'entitat econòmica pugui continuar operant de manera eficient i sense interrupcions significatives.


Característiques principals de la successió d'empreses

  • Manteniment de la identitat: La continuïtat en la identitat de lentitat econòmica és la característica clau de la successió dempreses. Això vol dir que, malgrat el canvi en la titularitat, l'empresa continua funcionant sota la mateixa estructura organitzativa i amb els mateixos recursos essencials.
  • Drets i Obligacions Laborals: Els drets i les obligacions laborals dels treballadors també es transfereixen automàticament al nou propietari. Això implica que els treballadors mantenen els seus contractes laborals, beneficis i antiguitat a l'empresa, preservant així la seva estabilitat i condicions laborals.
  • Protecció dels treballadors: Un dels aspectes crucials de la successió d'empreses és la protecció dels drets dels treballadors. A molts països, com a Espanya, la legislació laboral, com l'Estatut dels Treballadors, estableix salvaguardes per garantir que els empleats no siguin perjudicats pel canvi de propietari. Aquestes proteccions inclouen la no-discriminació, la preservació de beneficis i la continuïtat dels contractes laborals.
  • Informació i consulta: Els treballadors tenen dret a ser informats i consultats sobre qualsevol canvi significatiu que pugui afectar les condicions laborals com a resultat de la successió d'empreses. Això permet que els empleats participin en el procés i expressin les preocupacions.
  • Responsabilitat Solidària: En molts sistemes legals, l'antic propietari i el nou propietari són solidàriament responsables dels drets laborals dels treballadors durant un període determinat. Això garanteix que, en cas d'incompliment per part del nou propietari, els treballadors encara tinguin vies legals per cercar protecció i compensació.
La successió d'empreses és un fenomen inevitable al món empresarial en constant evolució. A mesura que les empreses canvien de mans, és crucial assegurar-se que els drets i les condicions laborals dels treballadors es protegeixin adequadament.

El concepte de successió d'empreses, juntament amb la legislació laboral, com l'Estatut dels Treballadors en el cas d'Espanya, té un paper vital per garantir que aquesta transició es faci de manera justa i equitativa per a totes les parts involucrades.