Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Acomiadat per publicar comentaris ofensius contra la seva empresa a Facebook

Un jutge declara procedent l'acomiadament d'un empleat per publicar comentaris ofensius i humiliants contra la seva empresa a Facebook, amb conseqüències devastadores per a la seva reputació.

03/07/2018

El treballador, identificant-se com empleat de l'empresa, publica en Facebook imatges que la pròpia xarxa social elimina per considerar-les inadequades i entendre que són contràries a la dignitat de les persones. Com a conseqüència d'aquestes publicacions, un grup d'usuaris publica comentaris sol·licitant que no es compri al centre en què prestava serveis aquest treballador. En considerar que aquesta conducta, difusió al facebook de publicacions i imatges contràries a la dignitat de les persones, ofensives, difamatòries i humiliants, ha originat un moviment de rebuig en xarxes socials contra la companyia i ha afectat greument la seva reputació, procedeix a l'acomiadament disciplinari del treballador ja que considera que aquest comportament és un incompliment molt greu i culpable de les seves obligacions laborals. El treballador, disconforme, interposa demanda d'acomiadament.
L'empresa té una política d'ús de les xarxes socials en la qual s'estableixen bones pràctiques i s'insta als seus empleats perquè vetllin perquè en la seva activitat virtual es respecti la dignitat de la persona i dels treballadors.

La qüestió a debatre consisteix a valorar la conducta del treballador té l'entitat suficient per justificar un acomiadament disciplinari. Havent de ponderar la llibertat d'expressió amb el respecte a la dignitat per a deduir si s'ha perjudicat a l'empresa.

En el supòsit enjudiciat la carta d'acomiadament exposa amb exactitud els fets i fa referència a la normativa interna segons la qual els treballadors han d'actuar sense ofenses ni atemptats contra la dignitat de les persones quan s'identifiquen com a empleats de l'empresa. S'entén que aquests comentaris ofensius o degradants no estan protegits pel dret a llibertat d'expressió pel que són sancionables.

Així mateix, per a la consideració d'un incompliment greu i culpable és intranscendent que s'acrediti o no l'existència d'un lucre personal a l'actor, ni haver causat danys a l'empresa, ja que n'hi ha prou per a això el trencament dels deures de fidelitat i lleialtat implícits en tota relació laboral. Tampoc cal que es tracti d'una conducta reiterada o actes repetits
A més, la doctrina del TS estableix la possibilitat que una empresa adopti mesures disciplinàries tot i que el treballador no es trobi ni en t emps ni en lloc de treball. Això suposa que fora de la jornada laboral, no es disposi de llibertat absoluta per a realitzar actuacions que vagin en perjudici de l'empresa, ja que totes elles estan d'alguna manera vinculades a la relació laboral quant redunden directament o indirectament un perjudici a l'empresa.


En definitiva, el que s'ha produït és un incompliment contractual consistent en desobediència amb un evident i notori perjudici per a l'empresa, així com la pèrdua de confiança en la persona del treballador. Per tot això, es declara la procedència de l'acomiadament i es desestima la demanda

Font: https://www.elderecho.com/actualidad/red-social-facebook-comentario-ofensivo-empresa-despido-procedente_0_1244250017.html