Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

MESURES ORGANITZATIVES I PREVENTIVES PEL coronavirus en l'àmbit laboral

MESURES ORGANITZATIVES I PREVENTIVES PEL coronavirus en l'àmbit laboral

13/03/2020

Benvolgut / ada Client,

Davant la situació excepcional d'emergència sanitària provocada per l'aparició de l'coronavirus, i les múltiples conseqüències que es deriven en l'àmbit de la sanitat, l'educació (suspensió de les activitats escolars) ... i la seva directa afectació en el món laboral, a continuació, els informem sobre les possibles mesures organitzatives i preventives a aplicar a la seva empresa en el cas que els empleats es vegin afectats directament o indirectament per aquesta pandèmia.

 

MESURES ORGANITZATIVES.

 1. TELETREBALL I / O ÚS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.
 • Quan l'activitat laboral i la informàtica ho permeti, l'empresa i treballador, poden acordar la realització de la feina a distància, al domicili de l'empleat, a través del teletreball
 • Igualment, s'aconsella l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, com videoconferències, Skype, ... a l'efecte d'evitar reunions i desplaçaments.

 

 1. BORSA HORÀRIA - FLEXIBILITAT horària- REDISTRIBUCION JORNADA i VACANCES.
 • Acordar amb els empleats redistribució de la jornada i les vacances anuals per flexibilitzar i adaptar-se a les necessitats productives.
 • Es pot pactar una bossa horària, respectant la jornada de treball anual, per la qual, les hores no treballades per aquesta situació excepcional seran retribuïdes, però hauran de ser recuperades en el termini que s'estipuli.

 

 1. DIES ASSUMPTES PROPIS / PERSONALS
 • Comprovar si el Conveni Col·lectiu d'aplicació hi dies d'assumptes propis, personals, familiars, i en tal cas si són o no retribuïts.

 

 1. ACORDAR DIES DE PERMÍS NO RETRIBUÏT
 • Pactar que aquells dies que el treballador no assisteixi al seu treball per aquesta situació excepcional, seran de permís no retribuït

 

 1. En cas de ser possible una altra mesura alternativa, acudir a la SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS CONTRACTES DE TREBALL, via EXPEDIENT DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ, a l'empara dels articles 45 i 47 de l'Estatut dels Treballadors

BAIXES LABORALS A CONSEQÜÈNCIA DEL coronavirus

Només en el cas de persones infectades pel COVID-19 i aquelles en aïllament preventiu per haver estat en contacte amb afectats, es consideraran en situació d'incapacitat temporal assimilada a baixa per accident de treball, i tindran dret a percebre el 75% de la seva base reguladora des del primer dia de la baixa. Aquestes baixes mèdiques seran emeses exclusivament pels metges de l'servei públic de salut.

MESURES PREVENTIVES.

En el següent enllaç de MÚTUA INTERCOMARCAL, podran accedir a les RECOMANACIONS PREVENTIVES PER A les EMPRESES

  

Altres mesures previstes pendents de la seva aprovació per les administracions:

El govern espanyol ha anunciat que està estudiant la creació d'una nova prestació extraordinària de la Seguretat Social per compensar els pares i mares que hagin de perdre hores de treball per cuidar els seus fills mentre duri el tancament de les escoles, i que el pagament de la prestació aniria a càrrec de l'Estat sense cost per part de l'empresa. Els pares i mares que hagin de cuidar els seus fills i des de la seva empresa no els puguin oferir altres solucions, com el teletreball, podran demanar una reducció de jornada i la Seguretat Social abonarà aquesta part de l'salari, a través de l'esmentada ajuda extraordinària.

També des del Govern s'està valorant la possibilitat d'una moratòria en el pagament de cotitzacions socials d'empreses i autònoms


Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta

atentament

àrea laboral