Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Nou Reial Decret Llei de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral

Nou Reial Decret Llei de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral

20/01/2023

L’inici d’any 2023 ha començat marcat per una nova normativa en format Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, en el qual apliquen le mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Aquesta mesura normativa ha estat aprovada pel Consell de Ministres però, no entrarà en vigor fins el proper dia 1 de setembre d’aquest mateix any. Segons Puigverd Assessors, el Reial Decret Llei té com a finalitat estimular una reorientació important en les polítiques per fomentar l’ocupació laboral. 

Pel que fa al contingut de la regulació d'incentius, els objectius generals de la norma, en el marc de les polítiques actives d'ocupació, són promocionar la contractació de les persones aturades, especialment les més vulnerables, contribuir a la creació, al manteniment i la millora de la qualitat de l'ocupació ia la promoció professional de les persones ocupades, així com fomentar el treball autònom i la creació d'ocupació a l'àmbit de l'economia social.

En el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», enquadrat a l'àrea política VIII «Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació», té com a objectiu impulsar la reforma del mercat laboral espanyol per adequar-lo a la realitat i necessitats actuals. 

Segons l’equip de professionals de Puigverd Assessors, això, permet corregir les debilitats estructurals, amb la finalitat de reduir la desocupació estructural i l'atur juvenil, corregir la dualitat, millorar el capital humà, modernitzar la negociació col·lectiva i augmentar l'eficiència de les polítiques públiques d'ocupació.  Aconseguint un impuls a les polítiques actives d'ocupació, que s'orientaran a la capacitació de les persones treballadores a les àrees que demanen les transformacions que requereix la nostra economia.

Objectius Específics de la norma

Tal i com descriu la normativa en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) número 9, de 11/01/2023, els objectius específics que busca assolir aquest Reial Decret Llei són els següents:

  • L'impuls prioritari de la contractació i el manteniment de l'ocupació estable i de qualitat de les persones i els col·lectius considerats vulnerables o de baixa ocupabilitat.
  • Excepcionalment aquestes mesures poden tenir per objecte la contractació temporal i sempre limitada a incentivar el trànsit de les situacions formatives en pràctiques o mitjançant contracte laboral, en contractes indefinits, així com la contractació temporal directament vinculada a la conciliació.
  • La garantia del principi d'igualtat i no discriminació en la regulació i aplicació de les mesures de foment de l'ocupació i la contractació.
  • L'impuls de la millora de la qualitat de l'ocupació del conjunt de persones treballadores.
  • El foment de la contractació de persones amb discapacitat, prioritzant aquelles amb més dificultats i, en general, el trànsit a l'ocupació ordinària.
  • L'impuls de la creació neta d'ocupació i el manteniment.
  • El foment del treball autònom i de l'economia social com a instrument eficaç de generació de treball estable i de qualitat.
  • El reconeixement i l'impuls de la participació d'altres agents en el desenvolupament d'instruments o mesures que afavoreixin el compliment dels objectius d'aquesta norma.
  • El reconeixement de la dimensió sectorial i territorial de les ajudes a l'ocupació.

L’equip laboral i jurídic de Puigverd Assessors explica quecaldrà estudiar aquesta nova normativa per entendre-la i veure de quina manera afectarà, a nivell laboral i jurídic, el procés de contractació de nous empleats”. A més, afegeix quecom que l’entrada en vigor serà a partir de l’1 de setembre de 2023, tenim marge per explicar als nostres clients els detalls més específics del nou Reial Decret Llei”.