Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Novetats laborals de la Llei de Família i Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023

Resum de les novetats laborals de la Llei de família i llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2023

17/02/2023

Canvis a la nova Llei de Família

Puigverd Assessors destaca les novetats d'aquesta nova Llei a l'àmbit sociolaboral que afecten la conciliació amb la vida familiar i laboral .

Aquesta nova norma es basa en quatre pilars: l'ampliació de la protecció social a les famílies i el suport a la criança; la garantia del dret a la conciliació; el ple reconeixement jurídic dels diferents tipus de família, i la protecció dels drets de nens, nenes i adolescents.

Les principals novetats que afecten els treballadors són els nous permisos per a conciliació i cures

  • La norma crea tres permisos de cures :
    • Un de cinc dies a l'any (d'aquesta manera s'amplia el permís ja existent de 2 dies), retribuïts, per atendre un familiar fins a segon grau o un convivent, amb relació o sense de parentiu; sempre que hi hagi hospitalització, accident, malaltia greu o intervenció quirúrgica
    • Un permís parental de vuit setmanes, que es podran gaudir de manera contínua o discontínua ia temps parcial o complet, fins que el menor faci 8 anys.
      • El permís parental s'aplicarà de manera progressiva i així, l'any 2023 serà de sis setmanes i de vuit setmanes el 2024. Pretén ser una ajuda per a les famílies per exemple en períodes no lectius o durant l'adaptació a les escoles bressol de 0 a 3 anys.
    • I un permís per a urgències quan hi hagi motius familiars que siguin imprevisibles. El treballador pot fer servir aquest permís per hores o per dies, fins a sumar un total de 4 dies retribuïts a l'any.

Canvis a la base i els tipus de cotització per a aquest 2023

D'altra banda, analitzem, La Llei de Pressupostos que recull una sèrie de mesures de caràcter laboral, com són les bases i els tipus de cotització per al 2023, la revaloració mitjana de les pensions, l'interès legal dels diners i l'IPREM per a l'any 2023 , entre altres qüestions.

Puigverd Assessors explica que dins aquesta Llei cal destacar, com a novetat, les bases i els tipus de cotització a la seguretat social. S'estableixen un límit màxim i mínims d'aquesta cotització que s'han començat a aplicar des de l'1 de gener de 2023.

El topall màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert, queda fixat en 4.495,50€/mes. Mentre que el límit mínim des del 01/01/2023 són quanties del salari mínim interprofessional (SMI) vigents en cada moment, incrementades en un sisè, llevat de disposició expressa en contra. SMI 2023: 1.080€.

Les bases mensuals per a totes les contingències i situacions protegides, exceptuades les daccident de treball i malalties professionals, estaran limitades, per a cada grup de categories professionals, per les bases mínimes i màximes següents. Per exemple, en el cas dels caps administratius i de taller amb una base mínima de 1351,20€/mes i una màxima de 4.495,50€/mes o un auxiliar administratiu amb una base mínima de 1.166,70€/mes i una màxima de 4.495,50€/mes.

Pel que fa als tipus de cotitzacions al Règim General durant el 2023 destaquen les contingències comunes amb un 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador) i, en cas dels Accidents treball i malaltia professional n'hi haurà una tarifa de primes de la Disposició Addicional 4 Llei 42/2006 a càrrec exclusiu empresa.

La cotització corresponent al mecanisme d'equitat intergeneracional , des de l'1 de gener de 2023, es va efectuar una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d'alta o assimilades a la d'alta al sistema de la Seguretat Social en què hi hagi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

El tipus de cotització serà distribuït entre ocupador i treballador , amb un 0,5 per cent a càrrec de l' ocupador i amb el 0,1 per cent a càrrec del treballador.

L'equip laboral de Puigverd Assessors explica que són dues lleis fonamentals a nivell laboral les quals han estat modificades per millorar les condicions de tots els treballadors a nivell estatal. “ Serà important analitzar amb detall els canvis normatius per poder explicar als nostres clients tots els nous aspectes a tenir en compte ”, conclou Puigverd Assessors.