Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors

29/04/2019

El proper dia 12 de maig de 2019, entra en vigor una de les mesures recollides en el Reial Decret Llei 8/2019, https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE- a-2019-3481.pdf , dirigida a lluitar contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

En l'article 10 del precitat RDL, aquesta norma, incorpora l'obligació de registrar la jornada laboral dels tots els treballadors, establint com a infracció greu (podria ser sancionat, segons l'article 1, amb una multa d'entre 626 i 6.250 €) la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta materia.Hasta aquesta data, l'obligació del registre de jornada afectava únicament als treballadors a temps parcial i els que feien hores extraordinàries

Però a partir del dia 12 de maig, el Reial Decret Llei 8/2019 modifica l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, i estableix l'obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la seva plantilla, inclosa la dels contractats a jornada completa, indicant l'hora concreta d'inici i de final de la jornada, i que ha de servir per controlar que no sobrepassin les jornades laborals màximes exigides en la normativa i que, si escau, es retribueixen les hores extres.

És important assenyalar, que aquesta obligació afecta a totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector, mida de la plantilla ni altres causes. Cadascuna d'elles haurà d'acordar les condicions en les quals s'aplica el registre, mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, si no, decisió de l'empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l'empresa, s'organitzarà i documentar aquest registre de jornada.

L'empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i es troben a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Per a aquelles empreses que no disposin ja d'un sistema de Registre de Jornada, PUIGVERD ASSESSORS, posa a la seva disposició una eina que permet complir amb aquesta obligació, mitjançant una aplicació informàtica que permet als treballadors "fitxar" des de l'ordinador i / o des el telèfon mòbil.

Aquells de vostès que estiguin interessats en aquest producte, els preguem es posin en contacte amb nosaltres per als canals habituals