Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Puigverd Assessors analitza els nous incentius fiscals a l'IRPF als arrendaments d'immobles destinats a habitatge

Nous incentius fiscals a l'IRPF als arrendaments d'immobles destinats a habitatge

26/06/2023

El 25 de maig passat es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, que recull una sèrie d'incentius fiscals aplicables a l'impost sobre la renda de les persones físiques als arrendaments d'immobles destinats a habitatge.

Aquesta nova llei consisteix en més reduccions fiscals a l'IRPF per a propietaris que lloguin el seu habitatge a joves, per a aquells que redueixin les rendes del lloguer a la revisió del contracte, i per a aquells que hagin rehabilitat l'habitatge llogat.

D'altra banda, s'obre la possibilitat d'incrementar l'IBI (habilita els ajuntaments) en cas d'habitatges buits no llogats. Hi ha dos punts importants a tenir en compte en aquesta nova normativa: la reducció per arrendament d‟habitatge pels contractes d‟arrendament celebrats des del 26 de maig de 2023 i la reducció per arrendament d‟habitatge pels contractes d‟arrendament celebrats abans del 26 de maig del 2023.

Reducció per arrendament d'habitatge pels contractes d'arrendament celebrats des del 26 de maig del 2023


Als contractes d'arrendament a partir del 26 de maig de 2023, tal com determinar l'Agència Tributària sobre aquesta llei, es modifica l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF) per lapartat 1 de la disposició final segona de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a lhabitatge.

Hi ha una modulació de l'actual reducció del 60% i s'estableix que el rendiment net positiu es reduirà a partir de l'1 de gener del 2024:
  • Un 90% quan el mateix arrendador hagi formalitzat un nou contracte d'arrendament sobre un habitatge situat a zones de mercat residencial tensionat, amb una reducció en la renda d'almenys un 5% sobre el contracte anterior.
  • Un 70% quan, no complint-se els requisits de la lletra anterior, es tracti de la incorporació al mercat d'habitatges destinats al lloguer a zones de mercat residencial tensionat i es lloguin joves d'entre 18 i 35 anys en aquestes àrees, o bé tracti dhabitatge assequible incentivat o protegit, arrendat a ladministració pública o entitats del tercer sector o de leconomia social que tinguin la condició entitats sense fins lucratius, o acollida a algun programa públic dhabitatge que limiti la renda del lloguer.
  • Un 60% quan, no complint-se els requisits de les lletres anteriors, lhabitatge hagués estat objecte duna actuació de rehabilitació que hagi finalitzat els dos anys anteriors a la data de subscripció del contracte.
  • Un 50% altrament.
Tots aquests requisits assenyalats s'han de complir en el moment de subscriure el contracte d'arrendament i la reducció és aplicable mentre es continuïn complint.

Reducció per arrendament d'habitatge per als contractes d'arrendament celebrats abans del 26 de maig del 2023

En el cas dels contractes d'arrendament celebrats abans del 26 de maig de 2023 , s'incorpora una disposició transitòria trenta-vuitena a la LIRPF per l'apartat 2 de la Disposició final segona de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a lhabitatge.

Als rendiments nets positius de capital immobiliari derivats de contractes d'arrendament d'habitatge que s'hagin fet amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, els és aplicable una reducció prevista a l'apartat 2 de l'article 23 d'aquesta Llei a la redacció vigent el 31 de desembre de 2021 (60%).

Tal com explica l'equip de Puigverd Assessors , després d'analitzar aquesta llei, no s'hauria de descartar que, com ja ha passat en ocasions anteriors, l'Administració tributària faci revisions generalitzades del percentatge de reducció aplicat pels contribuents una vegada entri en vigor la nova regulació.

Atesa la complexitat dels diferents supòsits contemplats, els contribuents han de parar esment a aquesta qüestió de cara a complir adequadament les seves obligacions tributàries.