Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Puigverd Assessors analitza les principals normatives actuals obligatòries per al negoci empresarial

Principals normatives actuals obligatòries per al negoci empresarial

23/05/2023

Totes les empreses sempre han d'estar pendents dels canvis legislatius actuals per poder-los aplicar dins de la normativa vigent.

Ara mateix hi ha quatre aspectes normatius importants dels quals les empreses han d'estar atentes com són els protocols contra l'assetjament a la feina, l'avaluació i la prevenció de riscos psicosocials, el registre retributiu i la protecció de dades .

L' equip de Puigverd Assessors posa el focus en aquests 4 elements normatius per intentar explicar com procedir en la seva aplicació de manera correcta, tal com especifica la legislació vigent.

Protocol per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe a l'empresa

L'assetjament a la feina és un problema recurrent en l'àmbit corporatiu, per això, actualment totes les empreses, independentment del nombre de treballadors de la seva plantilla, estan obligades a comptar amb un protocol contra l'assetjament laboral a disposició dels seus empleats que descrigui les conductes, el procediment d'actuació i d'activació, així com les persones instructores dins de l'organització a qui dirigir-se i canal per vehicular les denúncies.

En el mateix sentit, les empreses han de facilitar a tots els empleats formació adequada en aquesta matèria. A més, les empreses de més de 50 empleats han d'incloure aquest protocol amb un canal de denúncies específic al Pla d'Igualtat.

La manca d'implementació del pla d'igualtat (per a les empreses de més de 50 empleats) i/o del protocol contra l'assetjament pot suposar una sanció econòmica administrativa, a més de la responsabilitat indemnitzatòria empresarial si es constata perjudici per a l'empleat en matèria de assetjament o igualtat.

Avaluació i prevenció riscos psicosocials

Cal recordar que els factors i els riscos psicosocials han estat els grans oblidats, desconeguts i molt poc tinguts en compte al món de la Prevenció de Riscos Laborals. Per això, ha de remarcar que són uns dels riscos i factors que apareixen i es poden donar en tot tipus d'empreses, departaments i llocs de treball, a més de tenir un caràcter totalment transversal.

El concepte de factors psicosocials fa referència a aquelles condicions que estan presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l'organització, el contingut i la realització de la tasca. Aquestes condicions poden afectar tant el benestar o la salut física, psíquica o social, del treballador com en el desenvolupament del treball.

Per tot això, totes les empreses, dins del seu pla de Prevenció de Riscos Laborals , han de tenir de manera expressa i diferenciada, un apartat que permeti el diagnòstic psicosocial d'una empresa o d'àrees parcials d'aquesta, a fi de poder establir actuacions de millora adequades als riscos detectats ia l'entorn en què aquestes hagin de ser dutes a terme.

Registre retributiu

És evident que hi ha moltes desigualtats salarials entre homes i dones a nivell empresarial. Per això, aconseguir impulsar la igualtat de gènere a l'empresa és una de les grans preocupacions dels empresaris i el govern.

Tant els uns com els altres volen trobar solucions per esquivar les diferències que hi ha actualment. Una de les mesures impulsades pel govern és el Registre Retributiu obligatori per a totes les empreses a Espanya, independentment de la seva mida i activitat.

El registre retributiu és una mesura de transparència per la qual les empreses estan obligades a dur a terme un registre dels salaris mitjans, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla, diferenciada per gènere.

Totes les empreses conforme a l' article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors , amb independència de la seva mida, estan obligades a elaborar un registre retributiu, amb valoració dels llocs de treball per a la justificació de les diferències (si n'hi ha), de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.

Protecció de dades

El Reglament General de Protecció de Dades s'aplica a totes aquelles empreses, organitzacions, professionals, institucions o entitats públiques que facin un tractament de dades personals de tercers. Totes han de tenir un manual per al tractament de totes aquestes dades (informació, recollida, emmagatzematge, fitxers, destrucció, confidencialitat, conservació, cessió, dret de desistiment, dades especialment sensibles, encarregat, etc.).
L' equip de Puigverd Assessors explica que " aquestes normatives són d'observança obligada i les empreses s'han de cerciorar que compleixen amb aquestes per evitar reclamacions i sancions" .