Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Reial decret llei 5/2023, sobre els nous permisos laborals, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet.

Puigverd Assessors analitza el Reial decret llei 5/2023, sobre els nous permisos laborals, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet.

21/07/2023

Per tal d'adaptar-se a les exigències imposades per les Directives de la UE, el dia 28 de juny es va publicar al BOE El Reial Decret-llei 5/2023, que modifica diversos articles de l'Estatut dels Treballadors i comporta mesures rellevants en l'àmbit laboral que tenen com a objectiu afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar, així com millorar la protecció de la vida laboral i familiar. Aquestes mesures van entrar en vigor el dia 30 de juny.

Modificacions de l'Estatut dels treballadors
  • Permís Parental de 8 setmanes, NO RETRIBUÏT (Segons la directiva europea, aquest permís ha de ser retribuït, però a dia d'avui es manté sense retribuir, amb termini fins a l'agost del 2024 per modificar aquest aspecte): Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill/a, fins al moment en què el menor compleixi. Aquest permís, que té una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, es pot gaudir a temps complet oa temps parcial.
  • Permís especial per força major: els treballadors tenen dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident degudament acreditats i que facin indispensable la seva presència immediata. Les absències per aquestes causes han de ser retribuïdes per les equivalents a quatre dies l'any.
  • Ampliació a 5 dies del permís per malaltia: A partir del dia 30/06/23, passen de 2 a 5 dies els dies de permís retribuït per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau, així com de qualsevol altra persona, amb les altres persones a la cura efectiva d'aquella.
  • Extensió dels 15 dies de permís per matrimoni a les unions registrades de parelles de fet: Anteriorment no s'incloïa el registre de parelles de fet només es concedia en cas de matrimoni.
  • Modificacions a la sol·licitud d'Adaptació de Jornada per raons de conciliació: Segons ja recollia l'art. 34.8 de l'Estatut dels Treballadors, els treballadors, de manera raonable i en relació amb les necessitats de l'empresa, tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, inclosa el teletreball, per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. En cas que tinguin fills tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills/es compleixin dotze anys. La novetat introduïda pel Reial Decret Llei 5/2023, resideix que s'amplien els subjectes que poden generar dret a aquesta adaptació per a persones treballadores que requereixin tenir cura dels col·lectius següents, sempre que per raons d'edat, accident o malaltia no es puguin valdre per si mateixos, havent de justificar les circumstàncies que fonamenten la petició: fills i fills amiliars per consanguinitat fins a 2a grau del treballador jo després de persones dependents quan aquestes convisquin amb el treballador .
  • Una altra novetat en aquest dret d'adaptació de jornada és la reducció del termini per a la negociació entre l'empresa i el treballador, de 30 a 15 dies màxim, i en cas de no manifestar l'empresa oposició expressa, es presumeix concedida.
  • Novetats en les causes de Nul·litat d'Acomiadament: S'afegeix com a causa de nul·litat de l'acomiadament el dels empleats que hagin sol·licitat o estiguin gaudint el dret d'adaptació de jornada. Així també, en cas d'acomiadament, ja sigui objectiu o disciplinari, si l'empresa no pot acreditar objectivament la procedència de l'acomiadament, aquest es declararà nul (no improcedent).
L'equip de Puigverd Assessors explica que aquest Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, " representa un avenç significatiu en l'àmbit laboral per adaptar-se a les exigències de la UE per promoure mesures que facilitin la conciliació entre la vida laboral i familiar". A més, destaca que "la introducció de nous permisos retribuïts i l'ampliació de drets a les parelles de fet busquen millorar la qualitat de vida dels treballadors i enfortir la igualtat a l'entorn laboral".