Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

3 canvis legals importants que afectaran empreses i autònoms amb activitat econòmica

1) La llei antifrau “Verifactu”, 2) La Llei de Factura Electrònica i morositat “Crea i Creix” i 3) El règim de Franquícia.

18/12/2023

Potenciant la Facturació amb el programari a3factura: Eficiència i Conformitat amb la Legislació

Puigverd Assessors recomana revisar el programari de facturació per verificar que s'adapten als dos primers canvis informats. En cas de no disposar de programari de facturació a3factura es posiciona com una eina clau per a les empreses que busquen complir amb les disposicions de la Llei Antifrau “Verifactu” i la Llei de Factura Electrònica “Crea i Creix” .

Aquest programa no només simplifica l'emissió de factures electròniques i el compliment del Verifactu, sinó que també ofereix funcions avançades per al seguiment i la gestió integral de documents fiscals, facilitant a més l'intercanvi d'informació amb el nostre despatx. És important no esperar al darrer moment pel que recomanem la implantació d'aquest programari l'any 2024, aprofitant també les subvencions del KIT DIGITAL que finalitzessin a finals del 2024 .


La llei antifrau “Verifactu”

Aquesta legislació impulsada per l' Agència Tributària té com a objectiu principal lluitar contra el frau fiscal i impulsar la digitalització i l'automatització dels processos de fiscalitat empresarial. Aquests serien els punts principals d'aquesta llei:
 • Afecta directament tant els fabricants i comercialitzadors de programari de facturació com empresaris i autònoms amb activitat econòmica subjectes a IRPF o Impost de Societats. No afecta les empreses que ja estiguin acollides al SII .
 • Desaparició de les tècniques de registre i gestió de facturació obsolets (sistemes no digitals com lús de plantilles format office -Excel, Word…, etc.…).
 • Les aplicacions informàtiques de facturació han de complir aquests requisits:
  • Generació d'un registre de facturació per a cada nova factura emesa de manera simultània o immediatament anterior a l'expedició de la factura garantint-ne la integritat, inalterabilitat, accessibilitat, llegibilitat, conservació, traçabilitat, etc. (les factures no es podran modificar una vegada generades, si hi ha algun error a la factura caldrà fer factura rectificativa i tornar a generar factura correcta).
  • Permetre enviar de forma automàtica cada registre de facturació a l'agència tributària de forma simultània a l'expedició de la factura – sistema recomanat per l'administració anomenat “ verifactu ”.
  • Registrar els esdeveniments per permetre la traçabilitat de l'activitat al programa de facturació.
  • Certificar mitjançant una declaració responsable que la solució informàtica compleix el que disposa la Llei General Tributària i el reglament RD 1007/2023.
 • Els sistemes informàtics hauran d'afegir una empremta digital o “Hash” als registres de facturació.
 • El receptor de la factura podrà proporcionar la informació a l'Agència Tributària llegint el codi QR de la factura mitjançant el web o una app de l'AEAT.
 • El contribuent té dues opcions: signar electrònicament els registres de facturació o remetre els registres de facturació de forma automàtica i segura “VERIFACTU”.
 • Entrada en vigor: Els obligats tributaris hauran d'estar adaptats abans de l'1 de juliol de 2025 . (RD 1007/2023 de 5/12/2023). Pendent Ordre ministerial que regula aspectes tècnics.
 • Règim sancionador: Multa fixa de 50.000€ per exercici per tinença de sistemes o programes informàtics que no s'ajustin al que estableix l'article 29.2.j) LGT.

La Llei de Factura Electrònica "Crea i Creix"

A l'actual era digitalització, la legislació avança per adaptar-se a les noves tecnologies i millorar l'eficiència en els processos empresarials. Aquesta legislació impulsada pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital (Adaptació Directiva Comunitària) té com a objectius la promoció de l'ús de la factura electrònica a les transaccions comercials entre empresaris (empreses i autònoms) “B2B” i la reducció de la morositat a les operacions comercials.

Aquests serien els punts principals d'aquesta llei:
 • Tots els empresaris (empreses i autònoms) han d'expedir, emetre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris (empreses i autònoms) B2B.
 • Tots els empresaris (empreses i autònoms) han d'utilitzar solucions tecnològiques que garanteixin la interconnexió i la interoperabilitat entre les diferents plataformes de manera gratuïta.
 • Tots els empresaris (empreses i autònoms) han d'acceptar o rebutjar telemàticament les factures electròniques rebudes i informar telemàticament la data de pagament de les factures en uns terminis determinats.
 • L' entrada en vigor està pendent de l'aprovació del Reglament de la Llei de factura electrònica "Crea i Creix". Previsiblement:
  • Empreses i autònoms que facturin més de 8M€/any hauran d'emetre factures electròniques a partir de l'01 de gener de 2025 (12 mesos des d'aprovació RD).
  • Empreses i autònoms que facturin menys de 8M€/any hauran d'emetre factures electròniques a partir de l' 01 de gener del 2026 (24 mesos des d'aprovació RD). Tot i això, els clients que facturin més de 8M€ poden exigir o recomanar als seus proveïdors l'emissió de factures electròniques amb anterioritat a aquesta data.
 • Entrada en vigor de l'obligació d'informar sobre l'estat de la factura rebuda (acceptada, rebutjada) i la data de pagament serà diferent segons el volum de facturació, i el tipus d'empresari (empresa, professional autònom, resta autònoma). Està pendent de l'aprovació del Reglament de la Llei de Factura Electrònica “Crea i Creix”. Previsiblement, 36/48 mesos des d'aprovació RD per a la comunicació data efectiva de pagament per a les empreses amb una facturació menor de 6M€ ( 01/01/2027-01/01/2028 ).
 • Règim sancionador: Fins a 10.000€ per a les empreses que estant obligades no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques.
Quadre diferències Llei Antifrau – Verifactu i Llei Crea i Creix – Factura Electrònica:


Règim de Franquícia: Estímul a la Inversió i Desenvolupament Empresarial

És un esborrany de Projecte que es presenta com una opció atractiva per impulsar la inversió i el desenvolupament empresarial. Aquest règim ofereix beneficis fiscals i simplificacions administratives que incentiven lexpansió de negocis sota el model de franquícia.

Aquests serien els principals punts d'aquest esborrany de projecte :
 • Aplicable a autònoms amb activitat econòmica, encara que és possible que s'hi incloguin empreses.
 • Aquest règim suposaria no haver de facturar IVA i, per tant, no poder deduir IVA.
 • Règim voluntari (No a tots els obligats els resulta rendible la seva aplicació).
 • Aplicable a activitats amb una xifra de negoci anual (facturació) inferior a 85.000€ (podria arribar a 100.000€).
 • Es manté l'obligació de facturació i registre.
 • Desaparició règims especials: Recàrrec Equivalència, Mòduls (Règim simplificat IVA i Estimació objectiva Renda). Per a tots, renunciïn o no al sistema.
 • Pot ser que se n'excloguin activitats o operacions concretes (sector transport, venda ocasional immobles, lliuraments de vehicles…).
 • Entrada en vigor. Es preveu 2025.